مطالعه توجیهی زیست محیطی شهرک زیست فن آوری دلوار

انجام مطالعات زیست محیطی و تدوین گزارش توجیهی زیست محیطی در خصوص تغییر کاربری شهرک صنعتی دلوار

هدف عمده این طرح، تبدیل شهرک صنعتی دلوار به شهرک زیست فن آوری مشتمل بر منطقه ویژه علم و فناوری و حوزه فناوری‌های زیستی و دریایی در دلوار تنگستان (استان بوشهر) است. در این مطالعه بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری ها از رده های صنعتی مختلف به تولید و پرورش آبزیان انجام گرفت. در این میان راهکارهای زیست محیطی کنترل آلودگی دریا و اقدامات اساسی از قبیل احداث کانال آب ورودی از دریا و استخر رسوبگیر و ته نشینی به عنوان مهمترین موارد توصیه گردید.

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر.